Over ons


P+ Steel Supplies B.V. is in 2001 mede opgericht door Mari van Hout met als doel een regionale handel te zijn voor het MKB. Mari had voor de oprichting van het bedrijf al meer dan 30 jaar ervaring in de metaalbranche.

Samen met Niels en Frits werd de klantenkring uitgebreid en groeide het bedrijf jaarlijks...van 100 m² in 2001 naar 500 m² magazijn in 2008.

Zoon Ton nam in 2008 de rol van Frits als chauffeur over en leerde zo de materie en klanten kennen. Vanaf 2014 nam Ton van Boxtel deze taak over en ging Ton van Hout de dagelijkse taken van zijn vader overnemen.

Het magazijn werd vergroot naar 1.000 m² met uitbreiding in stalen buizen, profielen en blank staal.

Vanaf 2011 is zoon Arno ook betrokken in het bedrijf, hij bouwde een professioneel computersysteem dat dagelijks wordt gebruikt. Sinds 2016 is hij in dienst en heeft daarbij alle ICT diensten flink verbeterd.

Pand van P+ Steel Supplies B.V.

- Uw partner sinds 2001 -


Bewerkingsmogelijkheden

Wij beschikken over diverse zaagmachines waarmee wij producten met een diameter van maximaal 600 mm kunnen zagen.

Verder hebben we een knipbank waarmee we platen kunnen knippen tot 3 meter en 8 mm dik.

In samenwerking met onze relaties kunnen wij ook aanbieden:

 • Slijpen van buizen, profielen etc.
 • Hoogglans polijsten van buizen, profielen, platen, rondstaf, etc.
 • Lasersnijden van platen en buizen.
Bewerkingsmogelijkheden
Transport mogelijkheden

Met ons eigen vervoer kunnen wij zeer snel en flexibel uw materialen bezorgen op elke gewenste locatie.

Dit doen wij vanuit een magazijn van 1.000 m² op de Brouwerstraat 4 in Uden.

Met ca. 9.500 producten kunnen we vaak direct uit voorraad leveren.

Transport mogelijkheden

Wij leveren momenteel aan bedrijven in deze sectoren:


Luxe jachtbouw

Luxe jachtbouw

Leidinginstallateurs

Leidinginstallateurs

Food

Food

Constructie

Constructie

Carrosseriebouw

Carrosseriebouw

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Machinebouw

Machinebouw

P+ Steel Supplies B.V, gevestigd aan Brouwerstraat 4 5405 BK Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

P+ Steel Supplies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pplussteelsupplies.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

P+ Steel Supplies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

P+ Steel Supplies B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van P+ Steel Supplies B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

P+ Steel Supplies B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

P+ Steel Supplies B.V. verstrekt gegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

P+ Steel Supplies B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door P+ Steel Supplies B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pplussteelsupplies.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

P+ Steel Supplies B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens

P+ Steel Supplies B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Algemene voorwaarden P+ Steel Supplies B.V.


1. Definities

 • P+ Steel Supplies: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid P+ Steel Supplies B.V., gevestigd te Uden.
 • Koper: Degene met wie P+ Steel Supplies een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
 • Goederen/het geleverde: Alle goederen en materialen geleverd of te leveren door P+ Steel Supplies.
 • Voorraad goederen: Goederen die zonder enige vorm van bewerking door P+ Steel Supplies direct uit voorraad kunnen worden geleverd.
 • Speciaal bestelde goederen: Goederen die niet direct uit voorraad kunnen worden geleverd op het moment van het plaatsen van de order en/of goederen die op verzoek van de Koper door P+ Steel Supplies worden ingekocht en/of vervaardigd.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen P+ Steel Supplies en Koper.

2. Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen P+ Steel Supplies en Koper, alsmede op alle aanbiedingen/offertes gedaan door P+ Steel Supplies. Indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd, zijn deze voorwaarden ook op latere transacties onverkort van toepassing.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden of een gedeelte daarvan kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

2.3 In geval van een tekstueel betekenisverschil tussen de verschillende taalversies van deze voorwaarden, geldt dat de Nederlandse tekst bindend is.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van P+ Steel Supplies zijn vrijblijvend, tenzij de onherroepelijkheid expliciet schriftelijk is vastgelegd. Aanbiedingen kunnen worden herroepen totdat er een overeenkomst tot stand is gekomen. P+ Steel Supplies behoudt zich het recht voor een order zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3.2 Overeenkomsten komen niet eerder tot stand dan na schriftelijke aanvaarding door P+ Steel Supplies dan wel zodra P+ Steel Supplies is begonnen met de uitvoering van de door de Koper geplaatste order.

3.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, almede toezeggingen binden P+ Steel Supplies slechts indien zij schriftelijk door P+ Steel Supplies zijn bevestigd.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, vervoerskosten en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Iedere verkoop geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de prijs is gebaseerd op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals: inkoopprijzen, lonen, loonkosten, uitvoerrechten, vracht, assurantie, lossingskosten, invoerrechten, heffingen, belastingen, vreemde valuta verrekening en transportkosten.

4.3 P+ Steel Supplies heeft het recht de prijzen te verhogen met voor de dag van levering optredende verhogingen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.4 De aangeboden prijs geldt slechts voor de specifieke order en de daarin aangeboden hoeveelheden.

4.5 Hoeveelheden in meters en kilo's, aangeboden door P+ Steel Supplies in offertes en opdrachtbevestigingen, zijn gebaseerd op handelslengten en theoretische gewichten. Hierdoor kan het totaal bedrag afwijken op de factuur.

5. Levering en leveringstermijnen

5.1 Levering van de goederen vindt plaats af magazijn en bij franco aflevering door afgifte aan de eerste vervoerder, tenzij schriftelijk een andere wijze van levering overeenkomstig is overeengekomen.

5.2 Levering franco geschiedt ongelost, zodat de Koper verantwoordelijk is voor het lossen van de lading.

5.3 De Koper is verplicht de goederen af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van de Koper. P+ Steel Supplies is in dat geval gerechtigd alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, in rekening te brengen bij Koper.

5.4 De leveringstermijn is indicatief en schept dus geen fatale termijn. Ter zake van levertijden raakt P+ Steel Supplies pas in verzuim als zij rechtsgeldig in gebreke is gesteld.

5.5 In geval van vertraging van de levering doordat omstandigheden van welke aard dan ook wijzigen, wordt de levertermijn met de duur van de vertraging verlengd. P+ Steel Supplies zal de Koper tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering geeft de Koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, noch om schadevergoeding te vorderen.

5.6 P+ Steel Supplies is gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen bij levering op afroep.

5.7 P+ Steel Supplies behoudt zich het recht voor om de goederen in gedeelten te leveren.

6. Controle en reclame

6.1 De hoeveelheden zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten staan vermeld, worden geacht juist te zijn indien niet ter stond na ontvangst en vóór verwerking en/of bewerking wordt gereclameerd en niet is aangetekend op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs.

6.2 De Koper dient het geleverde binnen 48 uur na levering op zichtbare gebreken te controleren. Van Koper wordt verwacht dat in het kader van deze controle zorgvuldig wordt omgegaan met het verpakkingsmateriaal en/of oppervlakte beschermingsfolies van het geleverde. Reclames op grond van zichtbare gebreken vervallen indien de Koper het gebrek niet binnen 48 uur na ontvangst van de goederen aan P+ Steel Supplies schriftelijk heeft gemeld.

6.3 Alle andere eventuele gebreken dan omschreven onder leden 1 en 2 dienen binnen 5 werkdagen nadat de Koper een gebrek heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, bij P+ Steel Supplies te worden gemeld. Na dit termijn kan Koper geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie.

6.4 Geen reclames worden geaccepteerd op goederen, welke aangebroken zijn dan wel geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt en/of bewerkt.

6.5 Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na de klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt bij een ingevolge deze voorwaarden bevoegde rechter. Door het verstrijken van deze periode komt iedere vordering tot schadevergoeding te vervallen.

6.6 De Koper dient eventuele fouten in de factuur binnen 10 werkdagen na ontvangst aan P+ Steel Supplies te hebben gemeld. Bij gebreke daarvan wordt de factuur juist geacht.

7. Betaling

7.1 De Koper ontvangt de factuur, tenzij anders overeengekomen, per e-mail op het bij P+ Steel Supplies bekende e-mailadres.

7.2 P+ Steel Supplies kan een kredietbeperkingstoeslag berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen verlangen.

7.3 Betalingen aan P+ Steel Supplies kan uitsluitend via (SEPA) bank overschrijving, iDeal of PIN transactie.

7.4 Het is Koper niet toegestaan betalingen van de facturen op te schorten. Alle betalingen dienen daarnaast zonder enige aftrek of verrekening te geschieden.

7.5 Indien P+ Steel Supplies door het verzuim van de Koper genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 500,00.

7.6 Indien P+ Steel Supplies in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de Koper.

7.7 Indien Koper tekortschiet in de nakoming van enige overeenkomst met P+ Steel Supplies of indien er bij P+ Steel Supplies anderszins gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Koper, is P+ Steel Supplies bevoegd de levering van de goederen uit te stellen, totdat de Koper (aanvullende) zekerheid voor de vorderingen en betaling van de te leveren goederen heeft verschaft. Koper is gehouden op eerste verzoek zekerheid te bieden.

8. Kwaliteit

8.1 Tenzij bij verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt de normale kwaliteit geleverd. Afwijkingen in afmetingen en/of aantal per handelseenheid worden conform de normen in de branche toegestaan. De afwijkingsnormen van de producent en/of leverancier worden als normaal beschouwd. De feitelijke levensduur van het geleverde kan nimmer worden gegarandeerd.

8.2 Voor zover fabrikanten zich hieraan conformeren gelden de normen als tussen P+ Steel Supplies en de Koper overeengekomen. Waar dit niet het geval is, wordt verwezen naar de productspecificatie en/of geldende normen met betrekking tot de maat- en diktetolerantie en de kwaliteiten.

8.3 P+ Steel Supplies staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de Koper deze wil bestemmen. Ook niet indien dit doel aan P+ Steel Supplies kenbaar is gemaakt.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Verkoop en levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van verkochte en geleverde zaken, ook de reeds betaalde, wordt voorbehouden totdat alle vorderingen uit hoofde van de koopovereenkomsten en daarmee samenhangende diensten - met inbegrip van rente en kosten - zijn voldaan.

9.2 P+ Steel Supplies is bevoegd om, indien de Koper met betaling te laat is dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de Koper niet of te laat zal betalen, haar eigendommen onder zich te nemen.

9.3 Zolang het eigendom van het geleverde niet op Koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen. De Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van P+ Steel Supplies te bewaren. Bij overtreding van deze bepaling wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.

9.4 Als P+ Steel Supplies geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de goederen zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, dan is Koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan P+ Steel Supplies te verpanden.

9.5 P+ Steel Supplies wordt toegang verleend tot de door hem geleverde zaken op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,- per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt zonder dat P+ Steel Supplies Koper hiertoe in gebreke dient te stellen. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van het eigendomsrecht door P+ Steel Supplies zijn voor rekening van de Koper.

10. Aansprakelijkheid

10.1 P+ Steel Supplies is niet aansprakelijk voor door de Koper geleden schade, behoudens en voor zover Koper kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van P+ Steel Supplies.

10.2 P+ Steel Supplies is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van de Koper. Onder gevolgschade wordt onder meer doch niet uitsluitend verstaan winstderving, stagnatieschade, arbeidskosten, rentekosten, reparatiekosten, transportkosten en boetes.

10.3 Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico van P+ Steel Supplies. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot de factuurwaarde van de goederen waarop de schade is vastgesteld. P+ Steel Supplies is gerechtigd de schade door een door haar aan te wijzen onafhankelijke deskundige uit de branche te laten beoordelen.

10.4 De termijn waarbinnen P+ Steel Supplies tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken, is in alle gevallen en op straffe van verval van recht beperkt tot een termijn van 1 maand nadat het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. Alle vorderingen tot schadevergoeding verjaren door verloop van 12 maanden na de aanvang van de dag van aansprakelijkstelling, indien zij niet binnen deze termijn in rechte aanhangig worden gemaakt.

10.5 Voor zover het door Koper niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat P+ Steel Supplies jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de Koper zich hierbij P+ Steel Supplies voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.

10.6 P+ Steel Supplies is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste toepassing en verwerking van geleverde goederen door Koper c.q. door derden.

11. Ontbinding en retourzendingen

11.1 P+ Steel Supplies is gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst of enige ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de Koper verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. Hetzelfde geldt indien een kredietverzekering om welke reden dan ook het krediet ten aanzien van Koper intrekt. In die gevallen is elke vordering die P+ Steel Supplies op Koper heeft direct volledig opeisbaar.

11.2 De Koper is, behoudens de situatie zoals omschreven in artikel 12.2, niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

11.3 Door ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Koper is aansprakelijk voor de door P+ Steel Supplies geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

11.4 Retourzendingen worden zonder voorafgaand overleg en zonder schriftelijke specificatie door de Koper aan P+ Steel Supplies niet geaccepteerd. In geval van retournering wordt 25% van de inkoopprijs van de geretourneerde zaken gecrediteerd.

11.5 Gedeclasseerd materiaal, geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen niet worden geretourneerd.

12. Overmacht

12.1 Overmacht in de zin van dit artikel wordt gelijkgesteld aan overmacht ex artikel 6:75 BW. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van grondstoffen/onderdelen, brand, overstroming, terrorisme, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij toeleveranciers alsmede wanprestatie van toeleveranciers.

12.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van P+ Steel Supplies opgeschort. Indien door overmacht de levering meer dan 1 maand wordt vertraagd, zijn zowel P+ Steel Supplies als Koper bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

12.3 Indien P+ Steel Supplies bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is P+ Steel Supplies gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

13. Gedeclasseerd materiaal

13.1 Ingeval van verkoop van gedeclasseerd materiaal garandeert de verkoper niet de normale kwaliteit zoals omschreven in artikel 8 van deze voorwaarden en is Koper bekend met het feit dat niet de normale kwaliteit wordt geleverd.

13.2 Ieder recht van reclame is uitgesloten ter zake gedeclasseerd materiaal.

14. Bewerkte goederen

14.1 Onder bewerken wordt verstaan het frezen, draaien, zagen, laseren, knippen kanten, snijden, slijpen, en/of op andere wijze bewerken van de goederen. Een en ander overeenkomstig de door Koper aan P+ Steel Supplies ter beschikking gestelde tekening en/of documenten. Afwijkingen na bewerking worden conform de normen in de branche toegestaan.

14.2 P+ Steel Supplies is niet aansprakelijk voor beschadigingen of andere waardeverminderingen van de te bewerken goederen.

14.3 Koper is gehouden de goederen binnen 7 dagen na gereedmelding af te nemen. Bij gebreke daarvan heeft P+ Steel Supplies recht op vergoeding van de door latere levering geleden schade, zoals maar niet uitsluitend de kosten van opslag.

15. Conversie

Indien enig beding uit deze voorwaarden nietig blijkt of in rechte wordt vernietigd, laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is P+ Steel Supplies gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benaderd zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.

16. Geschillen en toepasselijk recht

16.1 Op de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die verband houden met en/of voortvloeien uit onderhavige overeenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant, tenzij P+ Steel Supplies het geschil aanhangig maakt bij een andere volgens de competentieregels bevoegde rechtbank.

Versie 1.0.6.8